Lilith (Brain-in-the-Machine) (2006)

P?ipojování elektrod na diváka
Koncept:


Interaktivní instalace experimentující s virtuální a smíšenou realitou, herními technologiemi a bio-signály. Virtuální prost?edí bylo vytvo?ené ve spolupráci se slovenským um?lcem Ivorem Diosi ( autor 3D virtuálních sv?t?) a hudebníkem Ivanem Acherem (zvuk). Obraz a zvuk amorfního krajinného prost?edí reaguje na data získávaná ze sníma?? mozkové a srde?ní aktivity divák?. Podobn? jako v p?edchozí autorov? instalaci „Pokoj p?ání“ si každý návšt?vník prožije cestu pouze t?mi virtuálními krajinami, do nichž ho zavede jeho vlastní t?lesný a mentální stav. Virtuální krajiny, vzniklé na bázi 3D enginu používaného v po?íta?ových hrách, jsou promítané ve stereoskopické podob? p?ímo p?ed diváky, kte?í mají možnost prožít stav podobný bd?lému sn?ní v soukromém 3-D kin?. Obraznost p?echází od hororové hyperrealistické atmosféry až po geometricky ?istou anebo naopak fantaskn? organickou abstrakci, objevují se v ní podmo?ské sasanky, nejr?zn?jší létající objekty, stromy, nebo t?eba i lidské zárodky a spermie. Sou?ástí pr?zkumu se stává také setkávání s um?lými bytostmi (avatáry), ?ízenými moduly um?lé inteligence.

Instalace využívá princip? biologické zp?tné vazby, kdy v reálném ?ase dochází k analýze a interpretaci biofyzických signál? na základ? emo?ní response návšt?vník?. Po vstupu do projek?ní místnosti získává návšt?vnice stereoskopické brýle a sluchátka. Senzory snímají t?i druhy biosignál?: na hlav? se nacházejí sníma?e zachycující elektroencefalografické signály (EEG), z p?edloktí informace o tepové frekvenci srdce (EKG) a galvanický kožní odpor (GSR) ze sníma?e na prstu. Tyto hodnoty, poskytující obraz aktuálního t?lesného a psychického stavu, se p?evád?jí na MIDI signál. Tak se nap?íklad p?i zrychlení tepu zrychlí rytmus obrazu a hudby. Projek?ní místnost je navíc vybavena systémem motion capture, sleduje detailní pozici a pohyb ú?astník? a ú?astnic. Nejedná se tedy o p?edem definované 3-D prost?edí, nýbrž o prostor pro pr?zkumnickou mentální aktivitu.Název Lilith je poctou první žen? Adama, která unikla z ráje, nebo? necht?la být žít v pod?ízenosti kv?li svému pohlaví. Podle n?kterých interpretací se znovu objevila v ráji v podob? hada a podala Ev? jablko. V šedesátých a sedmdesátých letech byla Lilith znovuobjevena feministickým hnutím, které z ní u?inilo symbol emancipa?ních práv. Lilith je symbolem nenapln?ných p?ání, utajených tvá?í osobnosti, temných stránek lidské duše. V instalaci se racionální ovládání obraznosti st?etává s emocionální participací, jedná se tedy zárove? o v?domou i nev?domou rovinu, rozhraní mezi zám?rnou t?lesnou aktivitou a základními biologickými výstupy.Hudba:


Ivan Acher

„Jde o kombinaci p?ednahraných akustických nástrojových track? (sampler) a elektroniky generované v „reál?ase“ (syntezátor s potenciometry spojenými se sníma?i). Obsahují rytmické a harmonické cykly, logické i amorfní struktury, které respektují rytmus srdce.

Další složka skladby se p?idává každým vzruchem detektoru lži umíst?ném na prstu. Když se nám chlapec na zuba?ském k?esle lekne n??eho v brýlích (3D – ne n?koho), okamžit? díky „prstosníma?i“ stresu moduluje skladbu nebo jí projede filtrem a tempo se rozb?hne z polekaného srdce.“

(z rozhovoru s Ivana Achera s Petrem Venderou, „Lilith. S Ivanem Acherem o virtuální realit? a bio-signálech“, In: hisVOICE 1/2007)Další spolupracovníci:


Michal Máša (programátor, 3D stereoskopická projekce)

Jan Šebek (technická produkce)Výstavy:


Bioart (7.11. – 10.11. 2006 v Akademii v?d)Technická realizace:


Spolupracovníci:

Ivor Diosi (3D grafika a interaktivita)

Ivan Acher (zvuk)

Michal MášaVideoz instalace LILITH z CTV : 

 

obrázky

Alfa vlny EEG
P?ipojování elektrod na diváka
Diváci LILITH na Akademii V?d ?R 2006
 
P?ipojená dívka na systém LILITH
Beta vlny
Beta vlny detail
 
Vysoké Beta vlny >24 Mhz
Gama  vlny
Beta vlny 2
 
Detail ruky s senzory
 

[ 23536 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.