Pokoj p?ání (1996)

Ve ztemn?lém prostoru se návšt?vníci posadí do k?esla a na st?n? p?ed nimi se za?ínají rozvíjet sekvence pohyblivých obraz?, vznikajících a prom??ovaných v závislosti na biologické zp?tné vazb?. Signály z biosenzor? umíst?ných na povrchu t?la ovliv?ují obraz a zvuk v tomto soukromém kin?, reagujícím okamžit? na fyzický a psychický stav svých divák?. Informace o ?innosti mozku a srdce jsou aktivované po?íta?em napojeným na p?ehráva? videodisk?, který volí jednotlivé video-sekvence podle p?edem ur?eného klí?e. Diváci tak konstruují kombinace obrazových sekvencí v závislosti na vlastní zaznamenávané srde?ní a mozkové aktivit? a vytvá?ejí tak pokaždé jedine?nou obraznost, vlastní neopakovatelný film.

Diváci tedy neustále „volí“ jednotlivé obrazové sekvence (celek obsahuje 760 sekvencí v délce od 0,18 do 15 vte?in) r?zné emo?ní intenzity, odstup?ovaných od stavu klidu do stavu extrémního emo?ního podrážd?ní. Z procházky krajinou obilných polí doprovázenou uklid?ujícím zvukem se tak dostávají až ke zneklid?ujícím obraz?m násilí. Instalace zkoumá možnost kreativního využití nervových impulz?, které jsou transformované v digitální impulzy, ovliv?ující obrazový a zvukový materiál. V p?ípad? biologické zp?tné vazby dochází ke zvnit?n?ní vztahu mezi divákem a dílem a k ?áste?nému p?enesení tohoto vztahu do roviny nev?domí. Srdce a mozek se stávají interfejsem a instalace tak zkoumá možnosti konstruování obrazu doslova prost?ednictvím vlastního t?la, na rozhraní naprogramovaného a náhodného. Film se v tomto p?ípad? jakoby dostává p?ímo do hlavy svých divák? a komplexním zp?sobem odráží jejich vnit?ní psychický a fyzický stav: „živá bytost transformuje médium zárove? s tím, jak médium transformuje živou bytost,“ píše Louis Bec a dodává, že The Room of Desires „obsahuje všechny charakteristiky emo?ního programování.“

(Louis Bec, Hardware, Software, Artware. Confluence of Art and Technology. Art Practice at the ZKM Institute for Visual Media 1992-1997, s. 130-133)Koncepce a realizace:


Pavel SmetanaSpolupracovníci:


Autorem doprovodné „elektroakustické fraktálové hudby“ je slovenský hudební skladatel Alexander Mihalic. Hudební sekvence jsou zpracované v souvislosti s t?mi obrazovými, sestávají ze sérií záznam? ?i akord?, zvuk? a speciálních zvukových efekt?. Jsou uspo?ádané do „skupin“, p?i?emž každá „skupina“ obsahuje variace na jediné téma anebo sekvence jednotlivých záznam?. Hudební sekvence lze p?ehrávat jednu po druhé, anebo dohromady k vytvo?ení polyfonie.Technické vybavení:


Hardware:

2 Apple Macintosh Power PCs

· Videoprojektor, digitální videomixér

· 4 MIDI-rozhraní

· 2 p?ehráva?e videodisk?

Apple Macintosh Quadra

· MIDI tónový generátor

· Audio mixovací pult s 16 audio-kanály

· zesilova?, 2 reproduktory

· WaveRider interface mozek/srdce a senzory

· k?eslo

Software:

· Opcode MAX, MAX-Patches, Sound DesignerTisk:


La Mazarine. Zá?í, 1999. (po?íta?ová schémata + dv? vizualizace)

Libération. Vendredi 14 Mai, 1999. „Effractions intimes“ (Annick Rivoire).

L’Est Républicain, Samedi 17 Mai, 1997. „Aux confins de la quatrième dimension“ (D.C.)

Outlook (Indie), February 16, 1998. „In the Room of Desires“. (Pritha Sen)

Financial Times, February 14-15, 1998. „My fantasie for all to see“ (Amy Kazmin).

PT Multimedia. Centro Cultural de Belém. Cyber 99. (o The Mirror a The Room of Desires).

Apollonia. Échanges artistiques européenes. Lanterne magique. The Room of Desires.

„Un printemps d’artistes Ars multimedia“. Metz 1996. (s. 17)

Surrogate – katalog výstavy.

obrázky

schéma  instalace
Videoefekty ovladané mozkovými vlnami
 
 
La Mazarine - katalog
Pokoj P?ání _detail1.AVIGNON Francie 2000
detail2.AVIGNON Francie 2000
 
detail3.AVIGNON Francie 2000
?elní pohled instalace .AVIGNON Francie 2000
 
Mutalogues
 
 

[ 20524 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.