Zrcadlo: Kyber-portrét Doriana Graye (1998)

Mirror-FaceTracker_Linux.JPG
Koncept:


Instalace využívá interaktivní povahy zrcadla a jeho symbolického potenciálu, který byl nes?etn?krát zpracován v literatu?e, um?ní, psychologii, psychoanalýze ?i filozofii. Návšt?vnice vstoupí do ztemn?lé místnosti osv?tlené pouze bodovým sv?tlem svítícím ze stropu a po vkro?ení do osv?tleného kruhu spat?í sama sebe v zrcadle. Po n?kolika vte?inách se její p?vodn? rozmazaný obraz za?íná rychle prom??ovat, deformace tvá?e a pohyby pokožky vyvolávají dojem stárnutí ?i mládnutí a ona za?íná chápat, že zm?ny vznikají prost?ednictvím divácké interakce: skrytá kamera nahrává její pohybující se obraz, mikrofon zvuk a po?íta?e p?evád?jí tyto údaje ve vizuální zm?ny na zrcadle.

„Zrcadlo“ navazuje na fascinaci tématem dvojnictví, která se v um?ní objevuje odnepam?ti, p?i?emž obraz dvojníka s sebou v?tšinou nese zlov?stné aspekty; zrcadlo se stává symbolem ?arod?jnictví anebo alespo? rozdvojené osobnosti. Obraz Doriana Graye v románu Oscara Wildea prochází prom?nami namísto samotného hrdiny, který z?stává mladý a krásný, hr?zné zm?ny obrazu vizualizují jeho amorální chování, p?i?emž v okamžiku jeho zni?ení nastává i smrt Doriana „skute?ného“. Motiv zrcadla se ?asto objevuje v latinskoamerické literatu?e, zejména u Jorge Luise Borgese, v souvislosti s problematikou dvojnictví, prolínání identit a reality a sn?ní. V sou?asné filozofii, nap?íklad u Gillese Deleuze, se objevuje p?edstava skute?nosti v podob? krystalového obrazu, v n?mž dochází k propojení aktuálního a virtuálního obrazu, který jej odráží a p?itom je od n?j neodd?litelný. Dochází ke „koalescenci“, tedy splývání skute?ného objektu a jeho zrcadlového dvojníka: „Jako kdyby n?jaký obraz v zrcadle, fotografie, pohlednice náhle ožily, získaly nezávislost a p?ešly do aktuálního stavu, i když by to znamenalo, že se aktuální obraz vrátí do zrcadla a dvojitým osvobozujícím a spoutávajícím pohybem znovu zaujme místo na pohlednici ?i fotografii.“ (Film 2. Obraz-?as) Také v instalaci „Zrcadlo“ se obraz za?íná postupn? rozvíjet ve stále v?tší nezávislosti na pohybech a hlasech svého p?edobrazu, dochází k osamostatn?ní jeho zrcadlové existence, a návšt?vnice se tak setkává se svou odcizenou dvojnicí.Technická realizace:


Instalaci tvo?í za?ízení videokamery propojené se dv?ma skrytými po?íta?i, které zajiš?ují interakci s pozorovatelkou v reálném ?ase. Obraz návšt?vnice, snímaný kamerou skrytou za zrcadlem, je digitalizován a je poté dále upravován a „natahován“ p?es t?ídimenzionální klon, automaticky generovaný po?íta?em Silicon Graphics (SGI). Po?íta? sleduje pohyby pozorovatelky a v?rn? je reprodukuje na jejím 3D klonu s použitím softwaru pro sledování pohybu („movement tracking“). Druhý po?íta? (Macintosh PowerPC) používá vstupu z videokamery k analýze a interpretaci pohyb? (sm?r a rychlost) a hlasu (odstín, dynamický rozsah, rytmus). Tyto informace jsou neustále posílány do SGI s použitím rozhraní MIDI, které ovládá vizuální informace klonu a po?íta? generuje hlas pomocí reáln??asového zpracování zvuku (Max/MSP). Obraz dvojnice je pak promítán na zadní stranu obousm?rného zrcadla.Technické vybavení:


Hardware 1

Computer

• Silicon Graphics ONYX 2 Workstation avec Digital Video Card I/O, 4 x 195 Mhz R10000SC, 1,24 GB Ram Memory

Serial Card

"PCI T1/E1 Synchronizer Serial Card, 2 port with V.35 cables. Origin & Onyx2" Hard Disc

Extern 4.0 GB , Ultra SCSI Option Disc for O2

Monitor

• Standalone 20" Multi-Scan Tilt-Swivel, Color Stereo Monitor for O2 Systems

Hardware 2 

Computer Mac PPC

• Power Mac G 3

• Card Video

• Fire Wire

• Screen 21'' Taxan

• Double Processor NPower : Dual 350Mhz CPU

• Memory RAM 256 Mo DIMM 168 -2k

Hardware 3

Camera

• Sony DigitalSoftware:

Development: ProDev C++ Bundle for O2 System Workshop RapidApp C C++

Divers: Son MAX 3.5.9 BigEye BeOSTisk:


Les Nuits Savoureneuses. Premier festival d’arts multimedia urbains. Belfort 17-26 décembre. (s. 22)

The House of The 9 Cities – katalog výstavy.

obrázky

ZRCADLO_real1_AVIGNON. 2000
 
ZRCADLO_AVIGNON.2000
Mirror-FaceTracker_Linux.JPG
 
 
 
 
 
 
Schéma instalace
Po?íta?ová sí?  Zrcadla
 

[ 23479 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.