Chronologie

Pavel Smetana se narodil v Ústí nad Labem. V letech 1979-1982 vystudoval st?ední um?leckopr?myslovou školu na Žižkov? v Praze. Z politických d?vod? nebyl p?ijat na pražskou Vysokou školu um?leckopr?myslovou, což se stalo jedním z d?vod? jeho vyst?hování se do Francie roku 1984. V Pa?íži vystudoval École Nationale Superieure des Arts Décoratifs (1984-1989) se zam??ením „Art-Espace“. Zprvu se zabýval abstraktní malí?skou tvorbou, vytvá?el olejomalby, ale také malby využívající dehet a asfalt. Další cyklus obraz? vznikal obtiskováním kryt? kanál? na plátno. Své malí?ské dílo vystavil roku 1991 na samostatné výstav? v galerii Saint-Germain des Prés v Pa?íži. Tvorba Pavla Smetany sm??uje od po?átku k monumentální tvorb?: je autorem n?kolika velkoformátových malí?ských instalací ve ve?ejném prostoru (nap?íklad výzdoby pa?ížského nádraží Saint-Lazare roku 1987 nebo malby na dopravním nadzvukovém letadle Concorde roku 1989), vytvá?el mobilní sochy a dekorace pro baletní p?edstavení. Již na škole se za?al paraleln? zabývat také videoartem a po?íta?ovou tvorbou, p?vodn? pod vlivem Dona Foresty, pedagoga a teoretika mediálního um?ní, který zde založil roku 1976 první ateliér videa v Evrop?. Od po?átku 90. let experimentuje v oblasti interaktivních médií, vytvo?il mimo jiné instalace „The Room of Desires“ (Pokoj p?ání), „The Mirror. The Cyber-Portrait of Dorian Gray“ (Zrcadlo. Kyber-portrét Doriana Graye) a „Lilith“. V roce režíroval 2005 multimediální p?edstavení V.I.R.U.S., propojující sou?asný tanec a herní technologie, které m?lo svou premiéru v Památníku Vítkov v rámci festivalu ENTERmultimediale.

V sou?asnosti p?sobí jako ?editel Mezinárodního centra pro um?ní a nové technologie CIANT v Praze, které založil roku 1998, je koordinátorem a tv?rcem projekt?, národním koordinátorem mezinárodních tv?r?ích pobyt? mapXXL, Jako um?lec je aktivní zejména v oblasti interaktivních elektronických médií.
Sest?ih performancí CIANT :
 

obrázky

 

[ 20222 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.