Projekt „Imaginäres Hotel“ (1994)

Knihovna v?ní v Lipsku - Police Kolektivní výstavní projekt „Imaginäres Hotel“ (Imaginární hotel) byl ur?en pro Kunsthalle Elsterpark a prostory opušt?né tovární haly bývalých VEB Buntgarnwerke v Lipsku.

Po?adatel: Internationale Gesellschaft der bildenen Künste (IGBK), Bonn

Datum: 2. ?ervenec – 14. srpen 1994Projekt Pavla Smetany s ironickým názvem „Ferienheim für K.M.“ (Prázdninové letovisko pro K.M.) sestával ze t?í ?ástí, rozvíjejících r?zným zp?sobem tematiku dohledu a sledování osob v nesvobodném prostoru. Prázdninové letovisko podrobované p?ísnému dohledu bylo p?edstavené jakožto místo odpo?inku pro vysloužilé ?leny východon?mecké tajné policie.a) Ferienheim/Bunker (Prázdninové letovisko/Bunkr). Videoinstalace.


Montáž záb?r? rekapitulujících n?meckou historii z dob fašismu a komunismu ve vztahu ke specifickému industriálnímu prostoru. Projekce probíhala na televizním monitoru umíst?ném ve výklenku, který byl ?áste?n? zni?ený výbuchem bomby.b) Ferienheim/Sitzungsraum (Prázdninové letovisko/Zasedací místnost). Videoinstalace.


nábytek, videoinstalace, kusy zinku, pískovcové dlaždiceInstalaci tvo?il velký konferen?ní st?l s koženými k?esly v místnosti, jejíž st?ny byly potažené zinkovanými plechy. Venku, nad vchodem do továrního objektu, byla umíst?na skrytá dohlížející kamera nahrávající návšt?vníky stoupající po schodech a obraz z ní byl p?enášen na jednu ze dvou obrazovek na stole. V atomovém p?íst?ešku stála v pr?b?hu vernisáže velitelská stráž se psy.c) Bibliotheque d‘Odeurs (Installacion olfactive) /Knihovna v?ní (?ichová instalace)


d?ev?né regály, zava?ovací sklenice, keramické kachle, zbytky oble?ení„N?kdy v lednu 1990 se mi náhodou dostala do ruky fotografie z archivu n?mecké tajné policie v Lipsku, na které byly zachyceny sklen?né pachové konzervy s ko‡3Ë_ látek, jež d?ív`1™t?ily disident?m. Rozhodl jsem se ud?lat vlastní výstavu lidských pach?. Rozeslal jsem v obálkách žádosti do celého sv?ta,°,ƒoviƒµ²sem lidi z kulturní obce – slavné kritiky, um?lce i galeristy. Nakonec se mi vrátilo asi p?t set vzork? tri?ek nebo spodníhoPprádla, které jsem pak jako Knihovnu v?ní vystavil.“ (Z rozhovoru s Pavlem Sedlákem v Literárních novinách.)

Krom? historického faktu existence pachových konzerv osob sledovaných n?meckou tajnou policií se inspirací pro tuto instalaci stal°“[úé —Æ_"n Patricka Süskinda „Parfém-P?íb?h vraha“, hororová historka o mladíkovi, jehož posedlost po vytvo?ení dokonalého parfému dovede až k vraždám. P:opojení v?n? a sledování v instalaci získalo p?sobivou vizuální podobu, jelikož došlo k vystavení fyzických v?cí, které v sob? pach koncentrovaly, a to spole?n? s pr?vodními dopisy vysv?tlujícími p?vod pachu a zp?sob jeho získání. Skleni?ky byly ozna?ené popiskem se jménem „autora“ pachu, o jehož uskladn?né v?ni mohli návšt?vníci instalace p?emítat na základ? v?cí ve skleni?ce a ?itelných úryvk? dopis?.

Instalace byla také vystavená na samostatné výstav? v Cité des Artes.Katalog výstavy (1. strana, další 2, stránky o P.S. /82-86/)

Fotografie z prostoru výstavyTisk:


Cimaise – s. 53 (p?ední strana + ?lánek)

Frankfurter Allgemeine Zeitung – ?lánek; daüƒR$?l2¤ (?b kopie)

Katalog sympozia (p?ední strana + ?lánek)

obrázky

Ferienheim/Sitzungsraum (Nábytek, video napojené na externí kameru, zinkový plech, kostky linolea)
Knihovna v?ní v Lipsku
Knihovna v?ní v Lipsku - Police
 
Katalog výstavy - titulní strana
 
Katalog výstavy - strana 82
Katalog výstavy - strana 83
Kreuzer, 1994/07
 
 

[ 8224 ]

[ Login ]

©2007 Pavel Smetana. Všechna práva vyhrazena.